ศสพ. ลพบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ปี2566

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายไพศาล สอนรอด นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายสุขสันต์ วิมลเศรษฐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ประจำปี 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ พร้อมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกันภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนรับฟังปัญหา พิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณถัดไปให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรสูงสุด ณ ห้วยป่าปก รีสอร์ท ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี